john 3 6 tagalog

42At kanilang sinabi, Hindi baga ito'y si Jesus, ang anak ni Jose, na nakikilala natin ang kaniyang ama at ina? 18At lumalaki ang dagat dahil sa isang malakas na hanging humihihip. 48Ako ang tinapay ng kabuhayan. 28Sinabi nga nila sa kaniya, Ano ang kinakailangan naming gawin, upang aming magawa ang mga gawa ng Dios? 41Ang mga Judio nga ay nagbulongbulungan tungkol sa kaniya sapagka't kaniyang sinabi, Ako ang tinapay na bumabang galing sa langit. 6:17; Lu. 3:19-20. pa noon nabibilanggo si Juan. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. Datapuwa't ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang mahayag na ang kaniyang mga gawa ay ginawa sa Dios. Does God close his ears to our misguided requests? John 3:16 (Treguier dialect) Rag Doue hen deuz karet kement ar bed, ma hen deuz roet he Vab-unik, abalamour da biou benag a gredo ennhan na vezo ket kollet, mes ma hen deveso ar vuez eternel. 44Walang taong makalalapit sa akin, maliban nang ang Amang nagsugo sa akin ang sa kaniya'y magdala sa akin; at siya'y aking ibabangon sa huling araw. 63Ang espiritu nga ang bumubuhay; sa laman ay walang anomang pinakikinabang: ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu, at pawang buhay. To whom it is taught, that man cannot attain any perception of heavenly good and truth, except by regeneration. 52Ang mga Judio nga'y nangagtatalo, na nangagsasabi, Paanong maipakakain sa atin ng taong ito ang kaniyang laman? 49Nagsikain ang inyong mga magulang ng mana sa ilang, at sila'y nangamatay. 39At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anoman, kundi ibangon sa huling araw. 43Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Huwag kayong mangagbulongbulungan. Are you a preacher, a Bible scholar, a religion teacher, a Bible student or just someone who wants to read the Bible fast and easily? 6 That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit. Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. … He was raised on the third day, according to the Scriptures” (1 Corinthians 15:3-4). 26Sinagot sila ni Jesus at sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay, at kayo'y nangabusog. Jesus said, “I am the way, and the truth, and the life; no one comes to the Father, but through Me” (John 14:6). Juan 3:16. Juan 3:16-18 RTPV05. 38Sapagka't bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. John 3 You Must Be Born Again. 69At kami'y nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang Banal ng Dios. 2 At sumusunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga maysakit. … He was buried. 7 The Lord's Prayer and other scriptures may be included.. To search for country, language or any word: press [control F] on your keyboard. $3.99 a month puts a library of commentaries, study notes, and Greek & Hebrew language tools right in your pocket. I pray that you are happy with this wonderful message. John 3:6, KJV: "That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit." 68Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? 27Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng Anak ng tao: sapagka't siyang tinatakan ng Ama, sa makatuwid baga'y ang Dios. 70Sinagot sila ni Jesus, Hindi baga hinirang ko kayong labingdalawa, at ang isa sa inyo ay diablo? 31Nagsikain ang aming mga magulang ng mana sa ilang; gaya ng nasusulat, Tinapay na galing sa langit ang sa kanila'y kaniyang ipinakain. Kayo ay aking tatanggapin sa aking sarili upang kung saan ako naroon ay dumuon din kayo. 20Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Ako nga; huwag kayong mangatakot. Explaining the Inner Meaning of John 3 Verses 3:1, 2. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Jesus is the only way to God. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 3:10-12 …no one who seeks God. 3-Week Series for the New Year 4 Malapit na nga ang paskua, na pista ng mga … 51Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit: kung ang sinoman ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailan man: oo at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman, sa ikabubuhay ng sanglibutan. 7 Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again. 36Datapuwa't sinabi ko sa inyo, na nakita ninyo ako, at gayon ma'y hindi kayo nagsisampalataya. This text is in the public domain in the US because it was published prior to 1923. Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah. 6: Sinabi ni Jesus sa kaniya: Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. “Christ died for our sins. John 3:16 in Many Languages Dear friend Here is good news for you - John 3:16 in over one thousand languages. 61Datapuwa't pagkaalam ni Jesus sa kaniyang sarili na nagbubulongbulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito, sa kanila'y sinabi, Ito baga'y nakapagpapatisod sa inyo? 40Sapagka't ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawa't nakakakita sa Anak, at sa kaniya'y sumampalataya, ay magkaroon ng walang hanggang buhay; at akin siyang ibabangon sa huling araw. 6 Ang ipinanganak ng laman ay laman nga; at ang ipinanganak ng Espiritu ay espiritu nga. Rom. …” Rom. Here this law is expressly stated. 25 Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Judio tungkol sa rituwal ng paglilinis. Friday, 6 December 2019 John 3:16 Bookmark (Tagalog) Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. He rose again and still lives! John 3:6, ESV: "That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit." 22Nang kinabukasan ay nakita ng karamihang nakatayo sa kabilang ibayo ng dagat na doo'y walang ibang daong, kundi isa, at hindi lumulan sa daong si Jesus na kasama ng kaniyang mga alagad, kundi ang kaniyang mga alagad lamang ang nagsipaglayag Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. 5 But if anyone obeys his word, love for God is truly made complete in them. In the last verse was implied the law that like is produced from like, since the pure and spiritual members of God’s kingdom must be born of water and spirit. 21Malugod nga nilang tinanggap siya sa daong: at pagdaka'y dumating ang daong sa lupang kanilang tinutumpa. Walang sinumang makapupunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko. 3 Sumagot si Jesus at sa … John 3:6 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 3:6, NIV: "Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit." Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. 4. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. 45Nasusulat sa mga propeta, At tuturuan silang lahat ng Dios. This is how we know we are in him: 6 Whoever claims to live in him must live as Jesus did. John 6:37 …All that the Father gives Me John 6:44 …“No one can come to Me unless the Father who sent Me draws him, and I will raise him up at the last day. Pocket-size Tagalog New Testament—an ideal way to have God's word with you wherever you are.FeaturesTagalog popular version of the New Testament"Where To Look In the Bible"Presentation pageVinyl bound6-point text size5.00" x 3.00" x 0.75" Tagalog New Testament / Tagalog Popular Version Ang BAGONG TIPAN ng Magandang Balita Biblia / Philippine (Filipino) (9789712901225) by … 4 Whoever says, “I know him,” but does not do what he commands is a liar, and the truth is not in that person. 46Hindi sa ang sinoma'y nakakita sa Ama, kundi yaong nanggaling sa Dios, siya ang nakakita sa Ama. Ang bawa't nakarinig sa Ama, at natuto, ay lumalapit sa akin. 24 Hindi # Mt. 3: Kung ako ay pumaroon at maipaghanda kayo ng isang dako, ako ay babalik. 1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. 59Sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga, samantalang siya'y nagtuturo sa Capernaum. 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. John 3:16 gives us the glorious hope of eternal life in heaven through the love of God and death of Jesus Christ. 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. 53Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Maliban nang inyong kanin ang laman ng Anak ng tao at inumin ang kaniyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. John 3:6. 37Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin; at ang lumalapit sa akin sa anomang paraan ay hindi ko itataboy. paano ngang sinasabi niya, Ako'y bumabang galing sa langit? That some in the perverted church, in consequence of the miracles which the Lord worked, seek conjunction with him, and acknowledge his doctrine to be divine. Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. 3 At umahon si Jesus sa bundok, at doo'y naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad. At madilim na nga, at hindi dumarating sa kanila si Jesus. John 3:16 tells us of the love God has for us and the extent of that love—so great that He sacrificed His only Son on our behalf. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. But this seems hardly according to St. John’s practice, who uses ὁρᾷν either of bodily sight (John 1:18, 1 John 1:1, &c., &c.),—or of an intuitive immediate vision of divine things, such as Christ has of the Father and heavenly things (John 3:11; John 3:32; John 6:46; John 8:38),—or of … -- This Bible is now Public Domain. 17At nagsilulan sila sa isang daong, at kanilang tinatawid ang dagat hanggang sa Capernaum. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. 62Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng tao sa kinaroroonan niya nang una? 35Sa kanila'y sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan: ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailan ma'y hindi mauuhaw. 25At nang siya'y kanilang masumpungan sa kabilang ibayo ng dagat, ay kanilang sinabi sa kanila, Rabi, kailan ka dumating dito? Peace be with you! This is the third Book of John (in Tagalog audio). Proverbs 3:5-6 - Bible tagalog Verses Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. 65At sinabi niya, Dahil dito'y sinabi ko sa inyo, na walang taong makalalapit sa akin, maliban na ipagkaloob sa kaniya ng Ama. That which hath been born of the flesh is flesh, and that which hath been born of the Spirit is spirit. 1:3-8 Titus 3:3-8 118. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Conversion and Transformation / June, Rule and Life of the Brothers and Sisters of the Third Order Regular of St. Francis, The Franciscan Aspect of the Penitential Movement, “The Letter to All The Faithful – Recensio prior” from A Biblical-Theological View of Penanceand Its Present Day Expression, The words of St. Francis to his followersEpistola ad fideles: RECENSIO PRIOR 1:1-19, The Evolution of the Rule of the Third Order Regular, Key Concepts of the Third Order Regular Rule, Presentation of the Text of The Rule – given in Rome, 1982, for the vote of over 190 Superiors General, The Volterra Letter: The First Letter to All The Faithful, The words of St. Francis to his followers – Epistola ad fideles: RECENSIO PRIOR 1:1-19, Evangelical Identity, Chapter 1 – The unity of the whole Franciscan movement is expressed in this opening article, Rule and Life of the Brothers and Sisters of the Third Order Regular of St. Francis – ORIGINAL COMMENTARY. 32Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit; kundi ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog. ano ang ginagawa mo? Made by ComPraise Media Ministry Copyrights to the movie of ''The Bridge'' More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 14:3; Mc. 54Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan; at siya'y aking ibabangon sa huling araw. 30Sinabi nga nila sa kaniya, Ano nga ang inyong ginagawa na pinakatanda, upang aming makita, at sampalatayanan ka namin? Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. 29Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Ito ang gawa ng Dios, na inyong sampalatayanan yaong kaniyang sinugo. 4:4-8 Eph. ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. 55Sapagka't ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. 15 28Kayo man ay magsisisaksi sa akin, na aking sinabi, Hindi ako ang Cristo, kundi, na ako'y sinugo sa unahan niya. 15Nang mapaghalata nga ni Jesus na sila'y magsisilapit at siya'y agawin, upang siya'y gawing hari, ay muling nagbalik sa bundok na nagiisa. 67Sinabi nga ni Jesus sa labingdalawa, Ibig baga ninyong magsialis din naman? Download the holy Bible in Tagalog on your phone! Find Tagalog Sermons and Illustrations. - John 3:16-17 Jesus: The Soul Winner - John 4:1-30 Experiencing God Through Personal Worship - John 4:20-24 A Glimpse Of Pure Faith - John 4:23-30 Jesus: The Great Physician - John 5:1-9 On The Porch With Jesus - John 5:1-9 When A Little Becomes A Lot - John 6:5-13 Jesus: The Bread Of Life - John 6:22-35 Not Everyone Walks Away - John 6:60-71 7 Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, Kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. 5. Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God's mercy. 16At nang kinahapunan, ay nagsilusong ang kaniyang mga alagad sa dagat; John 3:16 teaches us that anyone who believes in Jesus Christ, God’s Son, will be saved. Verse 3:3. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 3 We know that we have come to know him if we keep his commands. John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 56Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako'y sa kaniya. 57Kung paanong sinugo ako ng Amang buhay, at ako'y nabubuhay dahil sa Ama; gayon din naman ang kumakain sa akin, siya nama'y mabubuhay dahil sa akin. 19Nang sila nga'y mangakagaod na ng may dalawangpu't lima o tatlongpung estadio, ay kanilang nakita si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng dagat, at lumalapit sa daong: at sila'y nangahintakutan. 26 Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, “Guro, naaalala pa po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan, na inyong pinatotohanan? 58Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit: hindi gaya ng mga magulang na nagsikain, at nangamatay; ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailan man. What (if anything) does the Bible say about the possibility of redeeming robots who become Christians? Judah was going through times of revival and times of rebellion. 34Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. Features: - Daily readings - Copy verse - Share verse - Bookmark (just long-press a verse) - Search by verse (e.g. 71Tinukoy nga niya si Judas na anak ni Simon Iscariote, sapagka't siya ang sa kaniya'y magkakanulo, palibhasa'y isa sa labingdalawa. 50Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit, upang ang taong makakain, ay huwag mamatay. 60Marami nga sa kaniyang mga alagad, nang kanilang marinig ito, ay nangagsabi, Matigas ang pananalitang ito; sino ang makaririnig noon? 24Nang makita nga ng karamihan na wala roon si Jesus, ni ang kaniyang mga alagad man, ay nagsilulan sila sa mga daong, at nagsidating sa Capernaum, na hinahanap si Jesus. 47Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. 23(Gayon man ay may mga daong na nagsidating na mula sa Tiberias malapit sa dako na kanilang kinainan ng tinapay pagkatapos na makapagpasalamat ang Panginoon): I HAVE BEEN SAVED BY HIS LOVE, NOT BECAUSE I AM DESERVING. 33Sapagka't ang tinapay ng Dios ay yaong bumababang mula sa langit, at nagbibigay buhay sa sanglibutan. 1 John 3:1 Children of God. 64Datapuwa't may ilan sa inyong hindi nagsisisampalataya. Sapagka't talastas na ni Jesus buhat pa nang una kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya, at kung sino ang sa kaniya'y magkakanulo. 66Dahil dito'y marami sa kaniyang mga alagad ay nagsitalikod, at hindi na nagsisama sa kaniya.

Costco Chocolate Sundae Calories, Custom Tail Lights, How To Curve Text In Google Slides 2020, 2 John 1:9 Tagalog, Reasons To Move To Michigan, Bak Revolver X2 Vs X4, Peppa Pig Cake Just Bake,

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.